Get Adobe Flash player

Openwater SCUBA Diver Course

LOGO56

Openwater SCUBA Diver Course

Diving Association of Thailand

(DAT)

     กล่าวโดยทั่วไป (Overview)

         เป็นหลักสูตรเบื้องต้นในการดำน้ำแบบ SCUBA ของสมาคมดำน้ำจะให้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำน้ำแบบ SCUBA ผู้สำเร็จหลักสูตรสามารถดำน้ำได้โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล

     • ผู้เรียนต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องรู้ด้านการดำน้ำ

     • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่มีผลต่อการดำน้ำเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ ฯลฯ

         และได้รับการรับรองจากแพทย์

     • ผ่านการทดสอบร่างกายด้านทักษะทางน้ำก่อนเข้าเรียน

     • เรียนภาคทฤษฎี เป็นเวลา 17 ชั่วโมง

     • ฝึกดำน้ำในสระหรือแหล่งน้ำจำลอง จำนวน 4 dives

     • ฝึกดำน้ำในทะเลเปิดครบจำนวน 4 dives จึงมีสิทธิ์ถือบัตร

***  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารสำหรับครูผู้ฝึกสอนของสมาคม ***    

 Open-F  Open-B

Last Updated (Friday, 15 November 2013 02:01)

 
Join us on Facebook
Follow Us