Get Adobe Flash player

คณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ

 พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์                     ประธานกรรมการ
 นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
 นาวาเอก พลวัต  ดารานนท์  กรรมการ
 นาวาเอก อนันท์  สุราวรรณ์  เลขานุการ
 นาวาเอก ณัฐเกียรติ                มนขุนทด                     กรรมการ
 นาวาเอก บรรพต  หงษ์พงษ์  กรรมการ
 นาวาเอก สุริยัน  สำราญใจ  กรรมการ
 นาวาเอก สุรพงษ์  เบ็ญจมาตร  กรรมการ

 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม

 นาย พลัง  ยิ้มพานิชย์                       ประธานกรรมการ
 นาวาเอก ศุภชัย  ธนสารสาคร  รองประธานกรรมการ
 พันจ่าเอก สุนันท์  ประสมรัตน์  กรรมการ
 นาวาเอก สุรพงษ์  เบ็ญจมาตร  เลขานุการ
 เรือเอก ดิเรก                        ศรีทองคำ                     กรรมการ
 เรือโท สุรชัย  จัดระเบียบ  กรรมการ
 เรือตรี ประนอม  ยอดรัก  กรรมการ
 เรือตรี เมธี  ยอดสกุล  กรรมการ
 เรือตรี ณัฐวัสส์  ศิริเขตต์  กรรมการ
 เรือตรี พินิจ  ศรีนิลหรั่ง  กรรมการ
 พันจ่าเอก เวียง  พิมพ์สอน  กรรมการ

 

คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

 ดร.พิชิต  เมืองนาโพธิ์                     ประธานกรรมการ
 นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล  รองประธานกรรมการ
 นาวาเอก สุรพงษ์  เบ็ญจมตร  กรรมการ
 นาวาโท ก้องเกียรติ  นาทวงศ์  เลขานุการ
 นาวาโท ศักดิกร                    กองไชย                     ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการฝ่ายเวชศาสตร์ใต้น้ำ

 นาวาเอก พรชัย  แย้มกลิ่น                 ประธานกรรมการ
 นาวาเอก ขจิตร์  อุษณีย์สวัสดิชัย  รองประธานกรรมการ
 นาวาเอก สรรพสิทธิ์  สงกุมาร  กรรมการ
 นาวาเอก คมสัน  วุฒิประเสริฐ  กรรมการ
 นาวาโท เฉลิม  งามหยดย้อย  เลขานุการ
 นาวาโท ไพบูลย์  เทพประสิทธิ์  กรรมการ
 นาวาตรี สุธรรม  มีแสง  กรรมการ
 นาวาตรี อริยะ                       เกิดโภคทรัพย์                  กรรมการ
 นาวาตรี ประจักษ์  สงยาง  กรรมการ
 นาวาตรีหญิง เพชรรัตน์  พิภพ  กรรมการ
 เรือเอก ธนวัฒน์  ศุภนิตยานนท์  กรรมการ
 เรือเอกหญิง เบญจมาศ  กาจกระโทก  กรรมการ
 เรือเอก เสวก  พ่วงบัลลังก์  กรรมการ
 เรือเอกหญิง รสรินทร์  สกุลพราหมณ์   กรรมการ

 

คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 รศ.ดร.วิภูษิต  มัณฑะจิตร                    ประธานกรรมการ
 รศ.ดร.วรรณพ  วิยกาญจน์  รองประธานกรรมการ
 ดร.กิติธร  สรรพานิช  กรรมการ
 ดร.สุเมตต์  ปุจฉาการ  เลขานุการ
 ผศ.ธีระพงศ์  ด้วงดี  กรรมการ
 อาจารย์ วีระยุต                     ขุ้ยศร                            กรรมการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์

 นาวาเอก อนันท์  สุราวรรณ์                       ประธานกรรมการ
 นาวาเอก สุริยัน  สำราญใจ  รองประธานกรรมการ
 นาวาโท ประชาชาติ  ทองรักษ์  กรรมการ
 นาวาโท โชคสถิตย์  บุญถม  กรรมการ
 นาวาโท เรืองวุฒิ                   พวงภิรมย์                     กรรมการ
 นาวาโท จอน  อ่อนจาง  เลขานุการ
 นาวาตรี พงษ์ศักดิ์  พ่วงแพ  กรรมการ
 เรือเอก เทอดเกียรติ  รัตนจารุรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 เรือเอก ธนิต  งามการ  กรรมการ
 เรือโท สุชาติ  สายป้อง  กรรมการ
 จ่าเอก ไพรวัลย์  แท่งมณี  กรรมการ

 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

 นาวาเอก สุรณรงค์  วิเศษโภคา                     ประธานกรรมการ
 นาวาอากาศเอก สกนธ์  ใจมั่นคง  รองประธานกรรมการ
 นาวาเอก นิพัฒน์  เทวาอาารักษ์  กรรมการ
 นาวาเอก ณรงค์  นุสุวรรณ  กรรมการ
 นาวาโท นฤมิต  ศุขสมิติ  กรรมการ
 นาวาโท ก้องเกียรติ                นาทวงศ์                     กรรมการ
 นาวาโท จอน  อ่อนจาง  เลขานุการ
 เรือเอก เทอดเกียรติ  รัตนจารุรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 เรือเอก ภาณุวัตร  รัดเกล้า  กรรมการ
 เรือเอก ไตรรงค์  กุลธนาวงศ์  กรรมการ
 เรือตรี พินิจ  ศรีนิลหรั่ง  กรรมการ
 พันจ่าเอก กัญจน์  ศรีพุ่มไข่  กรรมการ

Last Updated (Saturday, 03 May 2014 06:51)

 
Join us on Facebook
Follow Us