Get Adobe Flash player

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1.บัตรดำน้ำของสมาคมกับบัตรดำน้ำของสถาบันดำน้ำอื่น ๆ ต่างกันอย่างไร

ตอบ ลักษณะของบัตรดำน้ำคงจะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของแต่ละสมาคม อย่างไรก็ดีทุกสมาคมจะมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนดำน้ำเพื่อการสันทนาการ เแต่เนื้อหาการสอนทางภาคทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติจะแตกต่างกันไปตามมาตรฐานของตนเอง ในส่วนของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยจะยึดหลักของ World Recreational SCUBA Training Council : WRSTC ที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งใช้หลักวิชาการของ US Navy Diving Manual Revision 6 มาเป็นแนวทาง ฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยมากกว่า แต่ยังคงมีความง่ายต่อการฝึกอบรม นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจะถูกกว่าสมาคมดำน้ำเอกชนอื่นๆ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการดำน้ำได้สะดวกมากขึ้น  

  

2.ผู้ถือบัตรดำน้ำของสมาคมจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง

ตอบ ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยได้ รวมถึง การฝึกอบรมในหลักสูตรการดำน้ำที่สูงขึ้นไปของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยและสถาบันฝึกสอนดำน้ำที่มีข้อตกลงกัน นอกจากนี้สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยจะช่วยประสานงานกรณีการเกิดอุบัติจากการดำน้ำกับหน่วยงานทางราชการและหน่วยงานที่มีห้องปรับความดันบรรยากาศอย่างทัน

 

3.บัตรดำน้ำของสมาคมใช้ได้ที่ใดบ้าง

ตอบ ใช้ได้ทั่วไปตามร้านดำน้ำในประเทศไทย ที่ทางสมาคมดำน้ำได้ประสานงานและมีข้อตกลงแล้ว ในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีบางร้านยังไม่ได้รับทราบข้อมูลก็ขอให้ติดต่อมาที่สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดีการใช้บัตรดำน้ำในช่วงเริ่มต้นต้องใช้ประกอบกับสมุดบันทึกการดำน้ำ(Log Book)ทุกครั้งเพื่อยืนยันประสบการณ์ในการดำน้ำของท่าน สำหรับในต่างประเทศสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างรอเวลาตามระเบียบให้ครบ ๔ ปี เพื่อที่จะยื่นเข้าเป็นสมาชิกของ WRSTC จึงจะสามารถใช้บัตรดำน้ำได้

 

4.บัตรดำน้ำสมาคมมีค่าธรรมเนียนรายปีหรือไม่

ตอบ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ที่ถือบัตรดำน้ำของสมาคมดำน้ำ ยกเว้นผู้ที่เป็นผู้ฝึกสอนต้องมีค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนเพื่อตรวจสอบมาตรฐานตามวงรอบที่กำหนด

 

5 สมาคมมีสาขาที่ใดบ้าง

ตอบ ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี อยู่ในระหว่างการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สงขลา และ จ.พังงา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่อข่ายชมรมสมาชิกประมาณ ๒๐ ชมรม ทั่วประเทศ

 

6 สมาคมมีร้านจำหน่ายอุปกรณ์ดำน้ำหรือไม่

ตอบ ไม่มี เนื่องจากนโยบายของสมาคมดำน้ำไม่ต้องการแข่งขัน หรือแย่งรายได้จากผู้ประกอบการร้านดำน้ำ แต่จะสร้างโครงข่ายร้านให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำในพื้นที่ต่างๆ โดยสมาคมดำน้ำจะเป็นผู้ผลิตผู้ฝึกสอนดำน้ำเพื่อฝึกอบรมนักดำน้ำให้กับผู้ประกอบการร้านดำน้ำเหล่านั้น ปัจจุบันสามารถผลิตได้ปีละประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ คน

 

7 สมาคมดำน้ำสามารถสอนดำน้ำนอกพื้นที่ตั้งได้หรือไม่

ตอบ สามารถดำเนินการได้ โดยปัจจุบันจะทำการฝึกสอนครูผู้ฝึกสอนดำน้ำในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ชลบุรี และพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนพื้นที่ภาคใต้ของอ่าวไทยและฝั่งตะวันตกถ้ามีจำนวนผู้เข้าเรียนเพียงพอก็สามารถส่งทีมงานไปดำเนินการฝึกเป็นครั้งคราวได้ ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนดำน้ำในพื้นที่ใดๆ ผู้ฝึกอบรมของสมาคมดำน้ำที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ หรือพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถดำเนินการได้

 

8 สำหรับผู้ถือบัตรดำน้ำของสถาบันดำน้ำอื่น ๆอยู่แล้วจะสามารถมีสิทธิ์ถือบัตรดำน้ำของสมาคมได้หรือไม่

ตอบ ผู้ที่มีความประสงค์จะถือบัตรดำน้ำของสมาคมดำน้ำเพิ่มอีกสามารถกระทำได้ โดยผู้ที่มีบัตร Divemaster และ Instructor จากสถาบันอื่นๆ ต้องทำการฝึก Cross Over เป็นเวลา ๒ วัน ส่วนบัตรดำน้ำแบบ Openwater SCUBA Diver และ Advance SCUBA Diver ต้องมีการดำน้ำร่วมกันกับผู้ควบควบคุมการดำน้ำ(Divemaster) ของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยในแหล่งน้ำจำกัด ๑ ครั้ง และในทะเลเปิด ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยใช้แนวทางการปฏิบัติของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย

-------------------------------------------

Last Updated (Thursday, 20 February 2014 17:03)

 
Join us on Facebook
Follow Us