Get Adobe Flash player

ครูผู้ฝึกสอน

 FAME

  1. ครูพลัง  ยิ้มพานิชย์                                                      DATI-201301         

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ                                                                   

   - Certified NAUI Instructor, 

   - Certified DAT Instructor,

   - ดำน้ำมากกว่า 6,000 dives 

Palung

 

         DATI-201302   2. เรือตรี ประณอม ยอดรัก                                       

Nom

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1994 

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ กองพันลาดตะเวน กองพลนาวิกโยธิน             

   - Certified NAUI Instructor,

   - Certified DAT Instructor, 28 June 2013 

   - ดำน้ำมากกว่า 6,000 dives

 

  3. เรือตรี เมธี  ยอดสกุล                                                     DATI-201303         

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1987

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ             

   - Certified CMAS Instructor, 6 April 2006 

   - Certified DAT Instructor, 28 June 2013

   - ดำน้ำมากกว่า 6,000 dives 

         Diver

Matee

 

         DATI-201304   4. เรือตรี ณัฐวัสส์  ศิริเขตต์                    

Jon

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1990

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ             

   - Certified CMAS Instructor, 5 April 2006

   - Certified NAUI Instructor, 28 September 2008

   - Certified DAT Instructor, 28 June 2013 

   - ดำน้ำมากกว่า 6,000 dives

 

  5. เรือตรี สุขสันต์ มีสวรรค์                                                    DATI-201305         

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1993

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ             

   - Certified CMAS Instructor, 5 April 2006 

   - Certified DAT Instructor, 28 June 2013 

   - ดำน้ำมากกว่า 6,000 dives 

Happy

 

         DATI-201306   6. พันจ่าเอก พีรพันธ์  โพธิ์ศรี                                      

PEE

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1993

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ             

   - Certified CMAS Instructor, 5 April 2006 

   - Certified DAT Instructor , 28 June 2013 

   - ดำน้ำมากกว่า 6,000 dives

 

  7. พันจ่าเอก ประดิษฐ์  ลาภจิตร                                                   DATI-201307         

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1997 

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ             

   - Certified NAUI Instructor, 25 September 2008 

   - Certified DAT Instructor , 28 June 2013 

   - ดำน้ำมากกว่า 5,500 dives 

Michel

 

         DATI-201308   8. พันจ่าเอก ณพลวรรธน์  หอมไสย                                       

REG

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1999

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ             

   - Certified CMAS Instructor, 11 January 2007 

   - Certified DAT Instructor, 28 June 2013 

   - ดำน้ำมากกว่า 5,500 dives

 

  9. พันจ่าเอก ศรานนท์  พงษ์ชำนาญ                                                 DATI-201309         

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1994 

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ          

   - Certified NAUI Instructor, 

   - Certified PADI Instructor,

   - Certified DAT Instructor, 28 June 2013 

   - ดำน้ำมากกว่า 5,500 dives 

SEE

 

         DATI-201310   10. นาวาตรี ทัชพล  ชัยเสน                                      

touchpol

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ กองพันลาดตะเวน กองพลนาวิกโยธิน                

   - Certified NAUI Instructor,

   - Certified DAT Instructor,

   - ดำน้ำมากกว่า 5,000 dives

 

  11. จ่าเอก ไพรัช  วงค์ภา                                                     DATI-201311         

   ขีดความสามารถ                

   - เริ่มดำน้ำเมื่อ 1998

   - ผู้ฝึกสอนดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ             

   - Certified CMAS Instructor, 5 April 2006 

   - Certified DAT Instructor, 28 June 2013 

   - ดำน้ำมากกว่า 5,500 dives 

Pirut

Last Updated (Friday, 10 January 2014 08:06)

 
Join us on Facebook
Follow Us