Get Adobe Flash player

ตารางลดความกด

ตารางลดความกดของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย

(DAT DIVE TABLE)

          สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย (Diving Association of Thailand: DAT) ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการดำน้ำในประเทศไทยให้มีความแพร่หลายมากขึ้น ด้วยการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรดำน้ำในทางสันทนาการ (Recreational Diving) จุดเด่นคือ ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการดำเนินการโดยชาวต่างชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้ามาดำน้ำได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามต้องดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัย ตามคติพจน์ของสมาคมคือ SMART DIVE โดยที่ S มาจากคำว่า Safety is 1st Priority หมายความว่า เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรก ด้วยการกำหนดให้ผู้ที่ดำเนินกิจการของสมาคมดำน้ำฯ ต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสมาคมฯ และปฏิบัติตามขั้นตอนกฎความปลอดภัยของการดำน้ำอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญคือ การใช้ตารางลดความกด DAT DIVE TABLE ที่กำหนดโดยสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ที่ได้อ้างอิงจาก US Navy Diving Manual Revision 6 มาเป็นแบบมาตรฐาน โดยนำมาเฉพาะตารางส่วนที่ไม่ต้องมีการลดความกด มาเป็นแบบในการจัดทำ ซึ่งกลุ่มการดำซ้ำและไนโตรเจนตกค้างจริงจะมีค่าเดียวกันกับ US Navy ที่เป็นหน่วยงานวิจัยด้านการดำน้ำมาอย่างยาวนาน ทำให้ค่าไนโตรเจนตกค้างและการรักษาต่างๆ จะมีความถูกต้องมากที่สุด กำหนดอัตราการดำลง (Descent Rate) ต้องไม่เกิน 75 ฟุตต่อนาที และ อัตราการดำขึ้น (Ascent Rate) ต้องไม่เกิน 30 ฟุตต่อ นาที นักดำน้าต้องดำขึ้นช้ากว่าฟองอากาศ รายละเอียดของตารางลดความกด ดังรูปภาพ

        Table-DAT

( ดาวน์โหลดตารางลดความกดของสมาคม )

        นโยบายของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยต้องการให้ทุกการดำน้ำปลอดภัยสูงสุด ได้กำหนดการดำน้ำต้องมีการหยุดลดความกดโดยให้ปอดนักดำน้ำอยู่ที่ความลึก 15 ฟุตเป็นเวลา 3 นาที และถ้ากรณีการดำน้ำถึงเวลากำหนดสูงสุดต้องมีการลดความทันที ดังรายละเอียดตามตาราง จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้ตารางนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมจากผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองจากสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยก่อน

Last Updated (Thursday, 13 June 2013 03:23)

 
Join us on Facebook
Follow Us